Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Setkání pedagogického sboru a zástupců SPRŠ

Ze dne 18. 2. 2019

Prezenční listina

Pedagogický sbor: všichni učitelé včetně zaměstnanců družiny

Zástupci SPRŠ: 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B, 4. B, 6. A, 7. A, 7. B, 8. A

1) Poděkování za dnešní setkání. Ze setkání bude vytvořen zápis, který bude umístěn na webových stránkách školy.

2) V současné době má škola 14 tříd a školu navštěvuje 358 žáků. Na chodu školy se podílí 21 učitelů, 4 vychovatelky a 2 asistenti pedagoga. Nepedagogických zaměstnanců je nyní 7 - tzn. podstav.

 

Chod školy

Je zajišťován pravidelnými poradami pedagogických pracovníků jedenkrát měsíčně. V případě potřeby i vícekrát.

Jedenkrát týdně se schází vedení školy (ředitel, zástupce a vedoucí školní družiny). Pedagogický sbor jedenkrát měsíčně. V případě potřeby i vícekrát.

 

Spolupráce učitelů

Učitelé velice dobře spolupracují a vzájemné vztahy jsou na pracovišti vynikající. Pedagogický sbor spolu řeší a sdílí problémy, které plynou z každodenní učitelské profese. Učitelé úzce spolupracují s družinou, vedením školy i nepedagogickými pracovníky.

Pokud učitel řeší kázeňský problém je zcela běžné, že konzultuje i s ostatními učiteli, zda k danému problému dochází i u jiných kolegů. V případě neúspěchu žáka v daném předmětu konzultuje v rámci předmětové komise, kde se učitelé scházejí v rámci obdobné aprobace.

Při stížnosti rodiče informuje učitel vedení školy, které dle závažnosti přebírá odpovědnost nebo je součinné při řešení problému.

Uvedla jsem 3 základní situace, na jejichž řešení se podílíme a řešíme je komplexně včetně návrhu řešení pro žáka i rodiče.

Na řešení se podílí v první fázi žák - učitel. Pokud nedojde ke zlepšení, jsou informováni rodiče a podílejí se na řešení. V případě stížnosti od rodiče spolupracuje rodič a učitel neodkladně. V případě potřeby je přizván žák.

Diskuze: Požadavek rodičů - přizvání psychologa. Vedení školy informovalo zástupce SPRŠ o nástupu etopeda na ZŠ od 1. září 2019. SPRŠ tento krok vítá.

 

 

 

Kompetence školy

Všechny školy se v ČR řídí RVP. Na základě RVP si každá škola vytváří ŠVP. Veškeré změny ŠVP jsou dělány formou dodatků a musí být v souladu s RVP. ŠVP schvaluje Školská rada, která může dodatky odmítnout na základě nesouladu s RVP.

Učitelé jsou povinni dodržovat stanovené výstupy z ŠVP a je zcela v jejich kompetenci, jakým způsobem výstupy naplní, pokud jsou v souladu s ŠVP.

Diskuze: Zástupci SPRŠ byli ve shodě s pedagogickým sborem, že se jedná o kompetenci školy.

Kompetence učitele

Jsou v souladu s ŠVP. Klasifikace žáků probíhá dle stanovených podmítek učitele. Učitel konzultuje své klasifikační metody v rámci předmětových komisí, kde dochází k námětům a diskuzím ohledně klasifikačního systému.

Na druhém stupni jsou žáci na začátku školního roku seznámeni s pravidly známkování v jednotlivých předmětech.

Diskuze - Požadavek rodičů - objasnění klasifikačního systému u jednotlivých učitelů.

Zástupci rodičů vyjádřili souhlas tím, že klasifikace je v kompetenci učitele. V případě nejasností se rodič může obrátit na učitele a domluvit si konzultační schůzku.

 

Kompetence družiny

Jsou v souladu ŠVP školní družiny. Pravidla jsou navrhována vedoucí školní družiny, která je konzultuje a upravuje v rámci metodických sdružení s ostatními vychovatelkami a následně je předkládá vedení školy. Veškeré úpravy a dodatky musí být opět v souladu s RVP a předkládají se Školské radě, která je následně schvaluje. V případě nesouladu s RVP může navrhované změny rozporovat.

Diskuze - Po předchozí domluvě s vedením ZŠ Vrchlického umožnily paní vychovatelky vstup rodičům k šatním skříňkám a ke ztrátám a nálezům v pátek dne 15. 2. 2019.

Vzhledem k nízké účasti rodičů bude tento den zopakován v pátek dne 1. 3. 2019. Rodiče budou informováni prostřednictvím mailu třídními učitelkami.

Zástupci SPRŠ vyjádřili souhlas.

Vedení školy znovu apeluje na rodiče, aby dodržovali zákaz vstupu do prostor družiny na ZŠ Vrchlického (pravidlo ZŠ Vrchlického). Pokud rodič potřebuje do prostor vstoupit, bude mu to paní vychovatelkou po dohodě umožněno. Do ranní družiny mohou děti přicházet z provozních důvodů pouze do 7.15 hodin.

 

 

Přestavba školy

Každé pondělí se konají na ZŠ nám. Míru kontrolní dny, kterých se účastní zástupci stavby, SML a ředitel školy. Jedná se mnohdy o velmi živou diskuzi nad vzniklými problémy.

Všichni rodiče byli informováni minulý týden prostřednictvím mailu o poslední etapě výstavby, včetně termínu předání stavby.

Stavba je v souladu se stanoveným časovým harmonogramem. Není v mé kompetenci řídit stavební práce na ZŠ.

Diskuze - Termín dokončení stavby. Ředitelka školy uvedla, že v současné době stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu. Předpoklad předání stavby je stanoven na 5. 8. 2019.

 

Autobusová doprava

Je zajišťována pravidelnými spoji v ranních i odpoledních hodinách včetně převozu jednotlivých tříd na výuku TV. Páteční spoj je posílen o jeden autobus, který vozí žáky na 7. hodinu z důvodu doučování.

Doprava je koncipována s ohledem na všechny žáky. Nejsme schopni zajistit dopravu, která je zaměřená na jednotlivce a jejich potřeby.

Diskuze - Zástupci SPRŠ vyjádřili spokojenost s fungováním školních autobusů, individuálním výpadkům nelze systémově předejít.

 

Dotazníky

Vlivem dvojího vyplnění v některých třídách došlo ke zkreslení výsledku. Nyní v řešení SML, SCIO a vedení školy.

Diskuze - Názory na smysl i způsob testování byly různorodé ze strany SPRŠ i ze strany pedagogického sboru.

 

Spolupráce se SPRŠ

Měla by být přínosná pro všechny strany. Každý třídní důvěrník by měl mít stanovená pravidla s třídním učitelem dané třídy, která si vzájemně upraví dle svých individuálních potřeb.

Diskuze - Všichni se shodli, že všeobecným zájem je, aby byly děti spokojené a cítily se v bezpečí.

 

 

Žádost učitelského sboru na SPRŠ

V případě jakýchkoliv dotazů ze strany rodičů se obracejte na třídního učitele nebo na vedení školy. Rádi zodpovíme i nepříjemné dotazy, nejhorší možností je poskytnou informace, které jsou nepřesné. Vlivem některých zpráv se následně šíří hysterie, která není odůvodněná.

Učitelům chybí pozitivní zpětné vazby od jednotlivých rodičů.

Diskuze - Učitelé  se dohodli na vzájemné spolupráci a podpoře se SPRŠ.

 

Sdělení SPRŠ učitelskému sboru:

SPRŠ si uvědomuje náročnost, kterou klade provoz školy v improvizovaných podmínkách na učitele i vedení školy, oceňuje snahu o zajištění co nejlepších podmínek pro děti.

SPRŠ nabízí učitelům pomoc na akcích organizovaných školou.

SPRŠ představuje akce, které pořádá, jako platformu pro neformální potkávání rodiny a školy, jejímž cílem je podpora vzájemné komunikace a zlepšování atmosféry mezi školou a rodinou.

SPRŠ sděluje podmínky čerpání příspěvků z fondu SPRŠ na jednotlivé třídy.

SPRŠ srdečně zve učitelský sbor na 1. School ples.

 

 

Shrnutí poznatků

Schůzka byla velice přínosná, otevřela se i nepříjemná témata, která jsou nutná řešit. V průběhu schůzky si zástupci SPRŠ vyměňovali názory s pedagogy. Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře a je na zvážení nás pedagogů a SPRŠ, zda z této první schůzky neudělat tradici. Jako téma do budoucna vyplynula potřeba posilovat vzájemnou důvěru mezi školou a rodinou.

Velice děkuji za účast a spolupráci, které si velice vážím.

 

Zápis vypracovaly:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, předsedkyně SPRŠ Mgr. Jitka Marečková

Setkání pedagogického sboru a zástupců SPRŠ

Dokumenty ke stažení
Zápis ze setkání PDF soubor 520.7 kB Stáhnout